Shareholder's Plant Visit
Glow Energy Public Company Limited's Plant Visit on May 17, 2013 (Thai only)

กำหนดการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

7.00 น. พร้อมกันที่หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.30 น. ลงทะเบียนและออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถบัส 3 คัน (อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
10.30 น. ถึงห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รับรองเครื่องดื่ม
 • ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 • ชมวีดีทัศน์แนะนำบริษัท
 • ผู้บริหารบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.30 น. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (โดยรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
16.00 น. ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

1. โกศล นินบดี 35. เปรมปรี เฌอรีรักษ์ 69. สิริรัตน์ สุพานิชย์วิชย์
2. กริษฐา ช่วงชัย 36. ประยุทธ หัตถกิจจำเริญ 70. สมพันธ์ อุตสาหะพานิช
3. กนกกร เตชะวิภู 37. ผ่องผิว เด่นดวง 71. สุวัตถี แซ่อึ้ง
4. ไกรวุฒ เอกปัญญาสกุล 38. ผิน เด่นสกุล 72. วิทยา เจียรดิษฐ์อาภรณ์
5. กาญจนา ปาละสุวรรณ 39. พิศมัย ขนบดี 73. สันติ เติมบุญผาติ
6. กอบกุล บิค 40. พรรณา สิทธานุกูล 74 สุวรรณ เดชะรินทร์
7. กนกพร สุทธิวัฒนกุล 41. พิเทพ เตชะพิพัฒน์ชัย 75. สุนิภา ชูศักดิ์ตระกูล
8. งามทิวา ตันไสว 42. สุวิทย์ วงศ์สินศิริกุล 76. พิพัฒน์ ธัญมงคลสวัสดิ์
9. จรัส ทศพรวิชัย 43. เพชรินทร์ ปอตระกูล 77. สุมาลี เจริญรัตนาภิรมย์
10. จันทร์ธิดา สัชฌะไชย 44. พิเชฐ กิตตินิเวศน์กุล 78. สมศรี ครุพงศ์
11. จรินทร์ อัชชโคสิต 45. เพ็ญศรี เองใช่รัตน์ 79. สมศรี เตชะเอี่ยมอมร
12. จงกล เที่ยงดาห์ 46. เมตตา สทุมถิระ 80. สิงห์ หงษ์มีเสียงศรี
13. จิราพร สายอุทัศน์ 47. มณีวรรณ รักหฤทัย 81. สิริน หงส์ลดารมภ์
14. ชุติมา บัววราภรณ์ 48. มุกดา ตรีภพนาถ 82. ศุภรา จิตรพยัคฆ์
15. ชัยรัตน์ แซ่โง้ว 49. มาลี กิจเวคิน 83. สุมิตรา เอี่ยมธาราชัย
16. ชยพล ประเสริฐกมลชัย 50. มยุรี เรืองโรจน์สิน 84. สุรชัย วงศ์ปิยชน
17. ชัยพล วัฒนาการ 51. ยงยศ โกยกุล 85. สุรศักดิ์ นิมิตรัตน์
18. ดุสิต อุชุพงศ์อมร 52. เรวัต คัมภีรภาพ 86. สุณี อังคทะวิวัฒน์
19. ทิพวรรณ สัณหรัติ 53. รติกร นิติเกษตรพันธุ์ 87. เสาวนีย์ บวรปรัส
20. ทัศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ 54. ลดารัตน์ เด่นสกุล 88. สิริพร ธัญมงคลสวัสดิ์
21. ธีรชัย เลาหไพศาล 55. วิยะดา คงเสรี 89. สาธิน จารุตามระ
22. ธวัชชัย สนแจ้ง 56. วิทยา มณีรัชไพศาล 90. สมชัย เหลืองแสงชัย
23. ธวัชชัย อาภาวรชัย 57. วิชัย รักหฤทัย 91. สุรินทร ชะนะปาโมกโข
24. ธนัน ศรีทิพย์ประเสริฐ 58. สมชาย เจนสถิรพันธุ์ 92. สมลักษณ์ ชัยกระวีพันธ์
25. นนท์ สายพัฒนา 59. วิไล รัตนบุญนิธิ 93. สมเกียรติ พรหมรัตน์
26. นันทนา ภูวดากร 60. วิน พุทธนุกูล 94. อนุพจน์ พนาพรศิริกุล
27. นคร สุคัณโธ 61. วนิดา วงศ์สินศิริกุล 95. อนุกูล บุญประสิทธิ์กุล
28. น้ำทิพย์ เสรีขจรจารุ 62. วิวัฒน์ กุลสรรค์ศุภกิจ 96. อรัญญา ศิรินันทวัฒน์
29. นิติ สุทธิโรจน์ 63. วิไล นภาวงศ์ดี 97. เอื้ออารีย์ อนุชาชาติ
30. นันทวัน เต็มพานิชย์ 64. วิไลวรรณ อาจาริยานนท 98. อรอนงค์ ตั้งวิชิตฤกษ์
31. บุศนีย์ อร่ามเจริญ 65. เศรษฐสรร เศรษฐการุณย 99. อรวรรณ ชัชวาลวานิช
32. ประณีต โยธาประเสริฐ 66. ศราวุธ ธนศิลปวิทยา์ 100. อุไรวรรณ สินสุวรรณกุล
33. ประสงค์ นิจถาวร 67. ศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล  
34. ปฎิเวธ เรืองสุวรรณ 68. สมมาตร สุพานิชย์วิทย  

*** เงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้า:

 1. กรุณานำบัตรประชาชนมาในวันเดินทางเพื่อใช้ในการลงทะเบียน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนมาเท่านั้น)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ตามรายชื่อที่ประกาศเท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)
 3. ในวันเดินทาง (วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556) ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทในกรณีเร่งด่วนได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 084-387-5568
 4. ลงทะเบียนเวลา 7.00 น. บริเวณหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. รถออกเวลา 7.30 น.
 6. เพื่อความสะดวกในการร่วมโครงการฯ กรุณาเดินทางมาลงทะเบียนโดยรถสาธารณะหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีศูนย์สิริกิตต์ฯ)
 7. เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ของผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าไว้ให้